Ministerstwo 
Zdrowia
0


Konkurs na realizację świadczenia wysokospecjalistycznego nr 8, tj.: „Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych” w wariancie obejmującym „Operacje typu Norwood wraz z modyfikacjami”, tj. 8.6 oraz świadczenia wysokospecjalistycznego nr 12, tj.: „Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami” w wariantach obejmujących mechaniczne wspomaganie serca u dzieci o wadze do 40 kg, tj. 12.6 – 12.10, finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2012 r.


Komunikat zawierający wyjaśnienie dla Oferentów konkursu na realizację świadczenia wysokospecjalistycznego nr 8, tj.: „Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych” w wariancie obejmującym „Operacje typu Norwood wraz z modyfikacjami”, tj. 8.6 oraz świadczenia wysokospecjalistycznego nr 12, tj.: „Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami” w wariantach obejmujących mechaniczne wspomaganie serca u dzieci o wadze do 40 kg, tj. 12.6 – 12.10, finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2012 r, co do niezbędnych opinii wymaganych w procedurze konkursowej
Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na realizację

Świadczenia Wysokospecjalistycznego nr 8, tj.: „Operacje wad wrodzonych serca
i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych”

w wariancie obejmującym „Operacje typu Norwood wraz z modyfikacjami”, tj. 8.6

oraz

Świadczenia Wysokospecjalistycznego nr 12, tj.: „Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami” w wariantach obejmujących mechaniczne wspomaganie serca u dzieci o wadze do 40 kg, tj. 12.6 – 12.10
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2012 r.


Na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na udzielanie świadczenia wysokospecjalistycznego nr 8, tj.: „Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych” w wariancie obejmującym „Operacje typu Norwood wraz z modyfikacjami”, tj. 8.6 oraz świadczenia wysokospecjalistycznego nr 12, w wariantach obejmujących mechaniczne wspomaganie serca u dzieci o wadze do 40 kg, tj. 12.6 – 12.10 w 2012 r, wymienionego w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz 1140).
Świadczeniodawcy, z którymi Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. Tryb ogłaszania i przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
(Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r. Nr 183 poz. 1435).

Akty prawne

I. Określenie przedmiotu konkursu
1. Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych
( definicja świadczenia wysokospecjalistycznego)
2. Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami
( definicja świadczenia wysokospecjalistycznego)
3. Warunki konkursu dla wykonywania świadczenia wysokospecjalistycznego / wymagany sprzęt specjalistyczny:

Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych
( wymagany sprzęt specjalistyczny)
Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami
( wymagany sprzęt specjalistyczny)
3. Umowy zawierane będą na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych umową od dnia 1 stycznia 2012 r.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu
1) Szczegółowe warunki konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl od dnia 9 listopada 2011 roku.
2) Projekty wzorów umów
Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych
( umowa)
Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami
( umowa)

5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2011 r. do godz. 16.00 na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia

Niezależnie od ofert pisemnych należy złożyć wersję elektroniczną oferty dostępną pod adresem http://procedury.mz.gov.pl/oferty2012/
Dostęp do formularzy odbywa się za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL. Dzięki temu, Państwa dane są bezpiecznie przesyłane do Ministerstwa Zdrowia. Zalecamy korzystanie z przeglądarek obsługujących protokół SSL 128-bitowy (np.: Internet Explorer wersja 5.5 lub nowsza)


Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

II. Wymagane informacje i dokumenty:
1. Formalne
1) dane identyfikujące oferenta (zapisane podczas rejestracji)
- pełną nazwę,
- adres do korespondencji,
- numer telefonu i faksu,
- nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, potwierdzone podpisem głównego księgowego;
2) odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej - w przypadku zakładów opieki zdrowotnej;
3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
4) statut jednostki;
5) kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty;
6) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz o akceptacji warunków konkursu;
7) oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
8) oświadczenie oferenta o braku zaległości finansowych względem Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, z tytułu opłat za krew i jej składniki lub kopia porozumienia pomiędzy Oferentem a RCKiK regulującego terminy spłat zaległości.
9) oświadczenie, iż Oferent wdrożył i stosuje względem pacjentów zasady „Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej” ( podręcznik OKK) ,
10) w przypadku procedury 8.6 – informacja o ilości wykonywanych zabiegów w krążeniu pozaustrojowym z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości większej od wartości zastawki mechanicznej lub z użyciem wszczepu biologicznego (homograft, konduit naczyniowy, ksenograft) lub syntetycznego, w przypadku Oferentów nie realizujących ww. świadczeń lub realizujących mniej niż 5 zabiegów rocznie - opinia Polskiego Towarzystwa Kardiochirurgicznego,
11) w przypadku procedury 12.6-12.10 – opinia Polskiego Towarzystwa Kardiochirurgicznego oraz informacja o ilości realizowanych świadczeń na otwartym sercu miesięcznie.

2. Merytoryczne dla poszczególnych świadczeń wysokospecjalistycznych:
1) informacja o posiadaniu wymaganych pozwoleń na przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów;
2) informacja o posiadanych akredytacjach i certyfikatach jakości;
3) informacja o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach;
4) kalkulacja cenowa (dla każdego świadczenia wysokospecjalistycznego należy dołączyć kalkulację cenową, zawierająca wszystkie składniki kosztowe sporządzone zgodnie z załączonym wzorem dostępnym on – line, dane w tabelach nie mogą podlegać zmianom);
5) informacja o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch latach - jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;
6) oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.

III. Kryteria oceny ofert:
Zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

IV. Uwaga/dodatkowe informacje:

Oferty należy składać na formularzach udostępnianych przez Ministerstwo Zdrowia pod adresem: http://procedury.mz.gov.pl/oferty2012

1) Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych odrębnych kopertach, oznaczonych zgodnie ze wzorem umieszczonym razem z formularzami ofertowymi oraz w formie elektronicznej.
a. Wymagania formalne należy umieścić w jednej kopercie (oznaczonej naklejką według wzoru)
b. Wymagania merytoryczne dla poszczególnych świadczeń nakazy umieścić w drugiej kopercie.
2) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3) Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
4) Do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5) Do oferty należy dołączyć informację o posiadaniu infrastruktury informatycznej, niezbędnej do rozliczania świadczeń wysokospecjalistycznych.
6) Uprzejmie prosimy o przygotowywanie dokumentów w formacie A4 w formie umożliwiającej proste kopiowanej dowolnie wybranej strony (luźne strony A4 spięte spinaczem).


W systemie elektronicznym służącym do składania oferty świadczenia będą oznaczone liczbą odpowiadające pozycji świadczenia określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139 poz. 1140).


Warszawa, dnia 8 listopada 2011 roku.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3236

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions