Ministerstwo 
Zdrowia
0


Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2012r.


Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2012 r.*


Na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w 2012 r, wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz 1140).

Świadczeniodawcy, z którymi Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. Tryb ogłaszania i przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
(Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r. Nr 183 poz. 1435).

Akty prawne

I.

Określenie przedmiotu konkursu
1.

Wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych oraz procedur medycznych, na których udzielanie ma zostać zawarta umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a wyłonionym w drodze konkursu ofert Świadczeniodawcą, ( definicje świadczeń wysokospecjalistycznych)

2.

Warunki konkursu dla wykonywania świadczenia wysokospecjalistycznego / wymagany sprzęt specjalistyczny
1)

Przeszczepienie wątroby [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia wątroby]

2)

Przeszczepienie serca [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia serca]

3)

Przeszczepienie płuca [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia płuca]

4)

Przeszczepienie serca i płuca [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia serca i płuca]

5)

Przeszczepienie komórek wysp trzustkowych [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia komórek i tkanek]

6)

Przeszczepienie komórek przytarczyc [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia komórek i tkanek]

7)

Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków ( wymagany sprzęt specjalistyczny)

8)

Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych (wymagany sprzęt specjalistyczny)

9)

Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym (wymagany sprzęt specjalistyczny)

10)

Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca (wymagany sprzęt specjalistyczny)

11)

Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających (wymagany sprzęt specjalistyczny)

12)

Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami (wymagany sprzęt specjalistyczny)


3.

Umowy zawierane będą na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych umową od dnia 1 stycznia 2012 r.

4.

Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu
1)

Szczegółowe warunki konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl od dnia 28 października 2011 roku.

2)

Projekty wzorów umów


5.

Miejsce i termin składania ofert
Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2011 r. do godz. 12.00 na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia

Niezależnie od ofert pisemnych należy złożyć wersję elektroniczną oferty dostępną pod adresem http://procedury.mz.gov.pl/oferty2012/
Dostęp do formularzy odbywa się za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL. Dzięki temu, Państwa dane są bezpiecznie przesyłane do Ministerstwa Zdrowia. Zalecamy korzystanie z przeglądarek obsługujących protokół SSL 128-bitowy (np.: Internet Explorer wersja 5.5 lub nowsza)


Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

II.

Wymagane informacje i dokumenty:
1. Formalne
1) dane identyfikujące oferenta (zapisane podczas rejestracji)
»

pełną nazwę,

»

adres do korespondencji,

»

numer telefonu i faksu,

»

nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, potwierdzone podpisem głównego księgowego;

2)

odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej - w przypadku zakładów opieki zdrowotnej;

3)

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

4)

statut jednostki;

5)

kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty;

6)

oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz o akceptacji warunków konkursu;

7)

oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

8)

oświadczenie oferenta o braku zaległości finansowych względem Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, z tytułu opłat za krew i jej składniki lub kopia porozumienia pomiędzy Oferentem a RCKiK regulującego terminy spłat zaległości.

9)

oświadczenie, iż Oferent wdrożył i stosuje względem pacjentów zasady „Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej”.
Podręcznik - Podstawy wprowadzania okołooperacyjnej karty kontrolnej


2.

Merytoryczne dla poszczególnych świadczeń wysokospecjalistycznych:
1) informacja o posiadaniu wymaganych pozwoleń na przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów;
2)

informacja o posiadanych akredytacjach i certyfikatach jakości;

3)

informacja o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach;

4)

kalkulacja cenowa (dla każdego świadczenia wysokospecjalistycznego należy dołączyć kalkulację cenową, zawierająca wszystkie składniki kosztowe sporządzone zgodnie z załączonym wzorem dostępnym on – line, dane w tabelach nie mogą podlegać zmianom);

5)

informacja o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch latach - jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;

6)

oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.


III.

Kryteria oceny ofert:
Zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

IV.

Uwaga/dodatkowe informacje:
Oferty należy składać na formularzach udostępnianych przez Ministerstwo Zdrowia pod adresem: http://procedury.mz.gov.pl/oferty2012
1) Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych odrębnych kopertach, oznaczonych zgodnie ze wzorem umieszczonym razem z formularzami ofertowymi oraz w formie elektronicznej.
a. Wymagania formalne należy umieścić w jednej kopercie (oznaczonej naklejką według wzoru)
b.

Wymagania merytoryczne dla poszczególnych świadczeń nakazy umieścić w drugiej kopercie.

2)

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.

3)

Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.

4)

Do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

5)

Do oferty należy dołączyć informację o posiadaniu infrastruktury informatycznej, niezbędnej do rozliczania świadczeń wysokospecjalistycznych.

6)

Uprzejmie prosimy o przygotowywanie dokumentów w formacie A4 w formie umożliwiającej proste kopiowanej dowolnie wybranej strony (luźne strony A4 spięte spinaczem).


W systemie elektronicznym służącym do składania oferty świadczenia będą oznaczone liczbą odpowiadające pozycji świadczenia określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139 poz. 1140).


Warszawa, dnia 28 października 2011 roku.*konkurs ofert na realizację procedury nr 8 w wariancie obejmującym realizację „Operacji typu Norwood wraz z modyfikacjami” (8.6) oraz procedury nr 12 „Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami” w wariantach obejmujących mechaniczne wspomaganie serca u dzieci o wadze do 40 kg, tj. 12.6 – 12.10, zostanie ogłoszony po uzyskaniu opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 11322

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions