Ministerstwo 
Zdrowia
0


Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2011 r. dla Województwa Dolnośląskiego


24.08.2011 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2011 r. dla Województwa DolnośląskiegoMinisterstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2011 r. dla Województwa Dolnośląskiego


Na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia zaprasza zakłady opieki zdrowotnej z terenu Województwa dolnośląskiego do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w 2011 r. pn. „Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym” wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz 1140).

Świadczeniodawcy, z którymi Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. Tryb ogłaszania i przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r. Nr 183 poz. 1435).

Akty prawne

I. Określenie przedmiotu konkursu
1. Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym ( definicja świadczenia
2. Warunki konkursu dla wykonywania świadczenia wysokospecjalistycznego / wymagany sprzęt specjalistyczny Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym( wymagany sprzęt specjalistyczny)
3. Umowy zawierane będą na okres od dnia rozstrzygnięcia konkursu do dnia 31 grudnia 2011 r., z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych umową od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu
1) Szczegółowe warunki konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl od dnia 3 sierpnia 2011 r.
2) Projekt umowy
5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2011 r. do godz. 10.00. na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

II. Wymagane informacje i dokumenty:
1. Formalne
1) dane identyfikujące oferenta
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
- pełną nazwę,
- adres do korespondencji,
- numer telefonu i faksu,
- nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, potwierdzone podpisem głównego księgowego;
2) odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w przypadku zakładów opieki zdrowotnej;
3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
4) statut jednostki;
5) kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty;
6) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz o akceptacji warunków konkursu;
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
7) oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf

2. Merytoryczne dla poszczególnych świadczeń wysokospecjalistycznych:
1) informacja o posiadanych akredytacjach i certyfikatach jakości;
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
2) informacja o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach;
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
3) kalkulacja cenowa (należy dołączyć kalkulację cenową, zawierającą wszystkie składniki kosztowe sporządzone zgodnie z załączonym wzorem;
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
4) informacja o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch latach - jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
5) oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.
załącznik Oświadczenie dotyczące personelu i sprzętu medycznego dla świadczenia wysokospecjalistycznego w formacie *rtf
załącznik Oświadczenie dotyczące personelu i sprzętu medycznego dla świadczenia wysokospecjalistycznego w formacie *pdf


załącznik Oświadczenie o warunkach lokalowych w formacie *rtf
załącznik Oświadczenie o warunkach lokalowych w formacie *pdf

III. Kryteria oceny ofert:
Zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

IV. Uwaga/dodatkowe informacje:
1) Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych odrębnych kopertach,
a. Wymagania formalne należy umieścić w jednej kopercie
b. Wymagania merytoryczne należy umieścić w drugiej kopercie.
2) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3) Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
4) Do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5) Do oferty należy dołączyć informację o posiadaniu infrastruktury informatycznej, niezbędnej do rozliczania świadczeń wysokospecjalistycznych.
6) Uprzejmie prosimy o przygotowywanie dokumentów w formacie A4 w formie umożliwiającej proste kopiowanej dowolnie wybranej strony (luźne strony A4 spięte spinaczem).


Warszawa, dnia 3 sierpnia 2011 rWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 8495

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions