Ministerstwo 
Zdrowia
0


Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2010r.


Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra
właściwego do spraw zdrowia w 2010r.


Na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w 2010 r. pn. Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym, wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz 1140).
Świadczeniodawcy, z którymi Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. Tryb ogłaszania i przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r. Nr 183 poz. 1435).

Akty prawne

I. Określenie przedmiotu konkursu
1. Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym ( definicja świadczenia wysokospecjalistycznego)
2. Warunki konkursu dla wykonywania świadczenia wysokospecjalistycznego / wymagany sprzęt specjalistyczny Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym
3. Umowy zawierane będą na okres od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert do dnia 31 grudnia 2010 r., z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych umową od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu
1) Szczegółowe warunki konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl od dnia 30 lipca 2010 roku.
2) Projekt umowy
5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2010 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia

Niezależnie od ofert pisemnych należy złożyć wersję elektroniczną oferty dostępną pod adresem http://procedury.mz.gov.pl/oferty2010_2/ Dostęp do formularzy odbywa się za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL. Dzięki temu, Państwa dane są bezpiecznie przesyłane do Ministerstwa Zdrowia. Zalecamy korzystanie z przeglądarek obsługujących protokół SSL 128-bitowy (np.: Internet Explorer wersja 5.5 lub nowsza)

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
II. Wymagane informacje i dokumenty:
1. Formalne
1) dane identyfikujące oferenta (zapisane podczas rejestracji)
- pełną nazwę,
- adres do korespondencji,
- numer telefonu i faksu,
- nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, potwierdzone podpisem głównego księgowego;
2) odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej - w przypadku zakładów opieki zdrowotnej;
3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
4) statut jednostki;
5) kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty;
6) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz o akceptacji warunków konkursu;
7) oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Merytoryczne dla poszczególnych świadczeń wysokospecjalistycznych:
1) informacja o posiadanych akredytacjach i certyfikatach jakości;
2) informacja o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach;
3) kalkulacja cenowa (należy dołączyć kalkulację cenową, zawierająca wszystkie składniki kosztowe sporządzone zgodnie z załączonym wzorem dostępnym on – line, dane w tabelach nie mogą podlegać zmianom);
4) informacja o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch latach - jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;
5) oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.
III. Kryteria oceny ofert:
Zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
IV. Uwaga/dodatkowe informacje:
Oferty należy składać na formularzach udostępnianych przez Ministerstwo Zdrowia pod adresem: http://procedury.mz.gov.pl/
1) Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych odrębnych kopertach, oznaczonych zgodnie ze wzorem umieszczonym razem z formularzami ofertowymi oraz w formie elektronicznej.
a. Wymagania formalne należy umieścić w jednej kopercie (oznaczonej naklejką według wzoru)
b. Wymagania merytoryczne dla poszczególnych świadczeń nakazy umieścić w drugiej kopercie.
2) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3) Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
4) Do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5) Do oferty należy dołączyć informację o posiadaniu infrastruktury informatycznej, niezbędnej do rozliczania świadczeń wysokospecjalistycznych.
6) Uprzejmie prosimy o przygotowywanie dokumentów w formacie A4 w formie umożliwiającej proste kopiowanej dowolnie wybranej strony (luźne strony A4 spięte spinaczem).
* W systemie elektronicznym służącym do składania oferty świadczenia będą oznaczone liczbą odpowiadające pozycji świadczenia określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139 poz. 1140).Warszawa, dnia 30 lipca 2010 r.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2636

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions