Ministerstwo 
Zdrowia
0


Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych


Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na
realizację ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2009r.


Minister Zdrowia zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 267 poz. 2661 z późn. zm).

Świadczeniodawcy, z którymi Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. Tryb i sposób przeprowadzenia konkursu określa zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. Urz. MZ. 04.18.140 z późn. zm.)

Treść zarządzenia została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www2.mz.gov.pl

Zakres świadczeń wysokospecjalistycznych, na realizację, których mają być zawarte umowy określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia, w szczególności definicje oraz warunki szczegółowe do konkursu.

Umowy zawierane będą na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych od dnia 1 stycznia 2009 r.

Oferty mogą składać podmioty spełniające warunki konieczne do realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Szczegółowe warunki konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl od dnia 7.11.2008 roku.

Oferty pisemne należy składać:
osobiście w Kancelarii Ministerstwa Zdrowia, Warszawa ul. Miodowa 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2007 roku do godz. 1500.
lub pocztą, na adres Ministerstwa Zdrowia. Oferta będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie będzie późniejsza niż termin składania ofert (21.11.2008 r.) i wpłynie do Ministerstwa Zdrowia.

Niezależnie od ofert pisemnych należy złożyć wersję elektroniczną oferty dostępną pod adresem: http://procedury.mz.gov.pl/oferty2009

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie ul. Miodowa 15 – dnia 26.11.2007 roku o godz. 1000.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 18 dni od terminu otwarcia ofert. Zakłady, których oferty zostaną wstępnie zakwalifikowane, zostaną niezwłocznie zaproszone do szczegółowych negocjacji, a ich lista zostanie umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Brak zaproszenia do negocjacji oznacza odrzucenie oferty.

Kryteriami oceny złożonych ofert będą:
oferowana cena świadczenia wysokospecjalistycznego;
liczba pacjentów zarejestrowanych na liście pacjentów oczekujących na wykonanie określonego świadczenia, prowadzonej przez Świadczeniodawcę;
aktywność jednostki wyrażająca się w liczbie wykonanych świadczeń wysokospecjalistycznych w 2007 i 2008 roku;
prawidłowość realizacji postanowień umów zawartych na wykonywanie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2007 i 2008 r.

Informacja o zakończeniu konkursu ofert i jego wynikach zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia i na jego stronach internetowych nie później niż do dnia 17.12.2008 roku.

Świadczeniodawca może złożyć Ministrowi umotywowany protest na piśmie dotyczący wyniku konkursu w terminie 7 dni od dnia umieszczenia wyników konkursu ofert na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia i na jego stronach internetowych.

Ministerstwo Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu i miejsca składania ofert oraz terminu rozpatrzenia konkursów.

Ogłoszenia w sprawie ewentualnych zmian terminów i miejsc podanych powyżej będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia a także na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

MINISTER ZDROWIA


Warszawa, dnia 7 listopada 2008 roku.
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6100

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions