Ministerstwo 
Zdrowia
0


Wzór formularza nt. zobowiązań spzoz - obowiązujący od końca czerwca 2012 roku


Pismo nr MZ-BFA-423-9482-1/JG/12
Instrukcja wypełniania formularza nt. zobowiązań spzoz i instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia.

WAŻNE! Zobowiązania wymagalne to wszystkie bezsporne zobowiązania wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności minął a nie są przedawnione ani umorzone (łącznie z odsetkami).

Wskazówki ogólne
- Odpowiedni sposób wpisywania liczb umożliwi dokonanie kalkulacji i prawidłowe zestawienie danych. Dane liczbowe należy wypełnić przy użyciu klawiatury numerycznej bez umieszczania w liczbach innych znaków (kropki, przecinki, spacje, litery itp.).
- Kwoty powinny być podane z dokładnością do 1 zł.
- W przypadku, gdy określona pozycja równa jest zeru, należy wpisać 0, bez umieszczania żadnych innych znaków.
- Kolumny od 2 do 10, dotyczące informacji o jednostkach powinny być wypełnione wszystkie.
- Kolumny 39 i 40 nie zawierają się w sumach zobowiązań ogółem i wymagalnych.
Wartość zobowiązań z kolumny 40 powinna być ujęta w kolumnach 11-38 przedstawiających zobowiązania według tytułów dłużnych. Wyłączenie tej kolumny ze składników sumy stanowi dodatkową informację, jaka część zobowiązań, przedstawionych w strukturze została przekazana przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom i jednocześnie sprawia, że nie występuje podwójne sumowanie tych samych zobowiązań.

Wskazówki do danych identyfikujących jednostkę
- Kolumna 2 – Nazwa SPZOZ – należy podać pełną nazwę zakładu
- Kolumny od 3 do 5 – należy podać adres siedziby zakładu; w kolumnie 3 – Ulica – bez skrótu „ul.”, natomiast w kolumnie 4 - Miasto – bez kodu pocztowego,
- Kolumna 6 - Organ sprawujący nadzór (organ założycielski). Należy wpisać odpowiednio jedno z poniższych określeń:
* „gmina ... (nazwa)”,
* „miasto na prawach powiatu ... (nazwa)”,
* „powiat ... (nazwa)”,
* „województwo”,
* „uczelnia medyczna”,
* „MON”,
* „MSWiA”,
* „MZ".
* Kolumna 7 – Numer Księgi Rejestrowej w formacie liczbowym XX – XXXXX (dział pierwszy, rubryka 1 Księgi Rejestrowej Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej).
* Kolumna 8 – dwunastocyfrowy Numer Księgi Rejestrowej z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Wskazówki do informacji o formie organizacyjnej zakładu
- W kolumnie 9 należy wpisać jedno z poniższych określeń:
„szpital” – jeżeli z zapisów w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej wynika, że zakład posiada jednostkę organizacyjną (jedną lub więcej) zarejestrowaną jako:
* Szpital Wielospecjalistyczny
* Szpital psychiatryczny i odwykowy (w tym całodobowy ośrodek leczenia odwykowego i psychiatrycznego)
* Szpital jednospecjalistyczny (inny niż psychiatryczny i odwykowy)
i posiada komórkę organizacyjną (jedną lub więcej), która nie zakończyła działalności, zakodowaną jako oddział szpitalny,
„instytut” - w przypadku instytutów badawczych,
„spzoz” - w pozostałych przypadkach.

Wskazówki do informacji o liczbie pracowników
- Kolumna 10 dotyczy liczby wszystkich pracowników (medycznych i niemedycznych) spzoz, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, według stanu na koniec kwartału.

Wskazówki do informacji o kwotach zobowiązań.
- Kolumna zobowiązań ogółem powinna stanowić sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, które wykazane byłyby w bilansie sporządzanym na dany dzień, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu Funduszy specjalnych, które należy wykazywać tylko w sytuacji nieodprowadzenia środków na wyodrębniony rachunek Funduszu.
- Kolumny 15 i 16 dotyczą zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Kolumny 17 i 18 dotyczą zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej zakładowi przez Skarb Państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.)
- Kwoty w kolumnach 31 i 32 dotyczą zobowiązań za lata 2001 i 2002 z tytułu podwyżki wynagrodzeń dokonanej na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45) - tzw. „ustawy 203”.
- W kolumnie 40 należy wykazać tylko nieuregulowane do dnia, na jaki sporządzana jest informacja, zobowiązania zakładu, przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom. Wartość zobowiązań z kolumny 40 powinna być ujęta w kolumnach 11-38 przedstawiających zobowiązania według tytułów dłużnych. Wyłączenie tej kolumny ze składników sumy stanowi dodatkową informację, jaka część zobowiązań, przedstawionych w strukturze została przekazana przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom i jednocześnie sprawia, że nie występuje podwójne sumowanie tych samych zobowiązań.
Wzór formularza zobowiązań spzoz

plik w formacie *xls


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 12226

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions