Ministerstwo 
Zdrowia
0


Medycyna pracy


Zadania, obowiązki, zakres świadczeń oraz sposób finansowania służby medycyny pracy są uregulowane w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.04.125.1317 j.t.)

Służba medycyny pracy została utworzona w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Służba medycyny pracy, zgodnie z art. 6. ust. 1 ww. ustawy jest właściwa do realizowania zadań z zakresu:
ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdrowie,
sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
inicjowania i realizowania promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących,
inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji,
prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy,
gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną,

Służba medycyny pracy realizuje zadania określone w art.5, ust.1 ww. ustawy w odniesieniu do:
ze środków budżetu samorządu województwa finansuje się m.in.:
- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki
- profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawowaną w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia profilaktyką nie spoczywa na pracodawcy
- działalność wojewódzkich ośrodków medycyny pracy,
- działalność profilaktyczną, wynikającą z programów zapobiegania i zwalczania określonych chorób,
- działalność programów promocji zdrowia ustalanych przez samorząd województwa,
- okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy w przypadku, kiedy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji (art. 21, ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy);
pracodawcy ponoszą koszty:
- badań wstępnych,
- badań okresowych,
- badań kontrolnych,
- profilaktycznej opieki zdrowotnej,niezbędnej ze względu na warunki pracy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach wydanych na jego podstawie,
- wybranych przez siebie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej (art. 22 ustawy o służbie medycyny pracy).

Niektóre świadczenia dla wybranych kategorii osób finansowane są ze środków własnych tych osób (art. 23 ustawy o służbie medycyny pracy).


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 23939

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions