Ministerstwo 
Zdrowia
0


Państwowy Egzamin Specjalizacyjny


Zgodnie z przepisami art. 16r ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.), lekarz może składać dokumenty do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) do właściwego wojewody po uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji.

Zgłoszenie do PES jest składane w formie wniosku elektronicznego, generowanego i pobieranego na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych (CEM): www.cem.edu.pl. Lekarz po wypełnieniu i podpisaniu wniosku składa go odpowiednio do właściwego wojewody, szefa jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych obsługujących Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

CEM organizuje PES dwa razy do roku: w sesji wiosennej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz w sesji jesiennej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 października do dnia 30 listopada.

Terminy składania dokumentów do PES: do dnia 31 grudnia poprzedniego roku do sesji wiosennej oraz do dnia 31 lipca do sesji jesiennej.

PES dla każdej specjalności jest składany w formie egzaminu testowego i egzaminu ustnego, w kolejności ustalonej przez Dyrektora CEM, obejmujących zakres odbytego szkolenia specjalizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur diagnostycznych i leczniczych, z wyłączeniem wykonywania inwazyjnych zabiegów i procedur medycznych.

W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw Zdrowia może, na wniosek Dyrektora CEM, wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzania egzaminu testowego PES dla wszystkich lekarzy dopuszczonych do PES w danej dziedzinie w określonej sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem egzaminu ustnego, albo zdecydować o przeprowadzeniu PES jeden raz w roku – z zachowaniem wszystkich jego części, w jednej z sesji egzaminacyjnych.

W załączeniu WYKAZ Urzędów Wojewódzkich oraz Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 160030

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions