Ministerstwo 
Zdrowia
0


Zawierania umów rezydenckich i ich wzorów


I. Zawieranie umów rezydenckich

W celu zawarcia umowy rezydenckiej pomiędzy Ministrem Zdrowia a jednostką zatrudniającą lekarzy rezydentów (zwaną dalej Zakładem) należy przygotować i przesłać, na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

poniższe dokumenty:
1) 2 egzemplarze umowy rezydenckiej (wzory umów rezydenckich do pobrania poniżej);

2) 2 egzemplarze Załącznika Nr 3, stanowiącego wykaz lekarzy skierowanych na podstawie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia specjalizacji, zatrudnionych w zakładzie na umowę o pracę na czas trwania specjalizacji (załącznik ten jest integralną częścią umowy);

3) 2 egzemplarze Załącznika Nr 5, stanowiącego informację jaki jest przyjęty wskaźnik procentowy do obliczenia składki wypadkowej w Zakładzie;
wzór załącznika Nr 5 do pobrania

4) 2 egzemplarze Załącznika Nr 6, stanowiącego informację o składce na Fundusz Emerytur Pomostowych – w przypadku gdy Zakład odprowadza taką składkę od poszczególnych rezydentów;
wzór załącznika Nr 6 do pobrania

5) 2 egzemplarze Załącznika Nr 4, stanowiącego informację o absencji rezydentów;
UWAGA! - przysyłany tylko w przypadku wystąpienia nieobecności przed zawarciem umowy rezydenckiej. Prosimy nie korzystać z tego załącznika w przypadku już zawartych umów –vide część II Komunikatu;
wzór załącznika Nr 4 do pobrania

6) wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – tj. wydruk księgi rejestrowej ze strony internetowej http://rpwdl.csioz.gov.pl (tylko oznaczenie zakładu opieki zdrowotnej), poświadczony za zgodność z aktualnymi danymi przez osobę upoważnioną i datą poświadczenia – tylko 1 egz.;

7) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną i datą poświadczenia – tylko 1 egz.; UWAGA! W przypadku osób fizycznych/spółek cywilnych dodatkowo prosimy dołączyć:
- wypis z ewidencji działalności gospodarczej poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną i datą poświadczenia – tylko 1 egz. lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej z pieczątką zakładu – tylko 1 egz.;

8) informację o numerze konta bankowego z podpisem Dyrektora Zakładu i Głównego Księgowego wraz z pełną nazwą właściciela rachunku obowiązującą w banku – tylko 1 egz.;

9) kserokopię skierowania rezydenta wydanego przez WCZP/Urząd Wojewódzki, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną i datą poświadczenia – tylko 1 egz.;

10) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (tylko 1 egz.) kserokopię 1 i 2 str. karty szkolenia specjalizacyjnego rezydenta (dodatkowo kopię „okładki” karty z wpisanym trybem odbywania specjalizacji, jeśli takiej informacji nie ma na 1-ej stronie) z wpisaną przez kierownika specjalizacji datą rozpoczęcia specjalizacji (dot. poz. 10 i 11 lub poz. 11 i 12 karty, przy czym data rozpoczęcia specjalizacji = dacie podpisania umowy o pracę) oraz z ewentualnym wpisem: „Zaliczam szkolenie specjalizacyjne od……. do…… w trybie ….” + „Kontynuacja szkolenia w trybie rezydenckim z dniem …..” (przy zmianie trybu szkolenia na rezydenturę/zmianie miejsca odbywania specjalizacji) - z podpisami kierownika specjalizacji i dyrektora oraz z pieczątką Zakładu;

DODATKOWO
11) w przypadku lekarzy cudzoziemców uprzejmie prosimy o przysłanie kserokopii karty pobytu, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną i datą poświadczenia – tylko 1 egz;

12) w przypadku zmiany jednostki przez lekarza rezydenta uprzejmie prosimy o przysłanie kserokopii świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną i datą poświadczenia – tylko 1 egz.

Uwaga:
- Załącznik Nr1 sporządzany jest przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NS) i przesyłany do Zakładu wraz z podpisaną umową
- Załącznik Nr2 (druk rozliczenia) przygotowywany jest przez Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji (BF) i przesyłany przez NS razem z podpisaną umową i załącznikiem Nr 1

Pragniemy podkreślić, że sprawność zawierania umów i przekazywania środków finansowych zależy przede wszystkim od prawidłowości ich sporządzania przez uprawnione Zakłady.

W związku z powyższym NS uprzejmie prosi o prawidłowe wypełnienie druków umów rezydenckich, ze szczególnym uwzględnieniem:
1. wpisywania pełnej nazwy Zakładu i dokładnego, pełnego ADRESU z kodem pocztowym,
2. oryginalnych podpisów osób upoważnionych do zawarcia umowy na każdym egzemplarzu umowy i załączniku Nr 3,
3. zgodności numeru konta bankowego w umowie z numerem konta podanym w piśmie informacyjnym podpisanym przez Dyrektora Zakładu i Głównego Księgowego,
4. zamieszczania bieżącej daty wypełnienia Załącznika Nr 3 ( „Wykazu”),
5. podawania w Załączniku Nr 3 aktualnych numerów telefonów i e-mail osób zajmujących się obsługą umów rezydenckich i NIP-u Zakładu,
6. nie zmieniania układu stron umowy i Załącznika nr 3 (każda zmiana traktowana będzie jako zmiana wzoru umowy) – zmieniona umowa będzie zwracana.

NS informuje, że do każdego postępowania kwalifikacyjnego (na podstawie którego lekarz został skierowany do uprawnionego Zakładu w celu odbycia specjalizacji w trybie rezydentury) obowiązuje odpowiedni wzór umowy.
Wzory umów do wcześniejszych postępowań kwalifikacyjnych tj. Rn, Rn1, Rn2, Rn3, Rn4, Rn5, Rn6, Rn7, Rn8, Rn9, Rn10, Rnd oraz RnA będą przesłane przez NS na indywidualną prośbę Zakładów.

Zgodnie z powyższym dla postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie:


1 grudnia 2005 r. – 31 stycznia 2006 r. obowiązuje umowa Rn11
Rn11 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie

1 maja 2006 r. – 30 czerwca 2006 r. obowiązuje umowa Rn12
Rn12 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie

1 grudnia 2006 r. – 31 stycznia 2007 r. obowiązuje umowa Rn13
Rn13 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie

1 maja 2007 r. – 30 czerwca 2007 r. obowiązuje umowa Rn14
Rn14 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie

1 grudnia 2007 r. – 31 stycznia 2008 r. obowiązuje umowa Rn15
Rn15 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie

1 maja 2008 r. – 30 czerwca 2008 r. obowiązuje umowa Rn16
Rn16 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie

1 listopada 2008 r. – 15 listopada 2008 r. obowiązuje umowa Rn17
Rn17 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie

1 marca 2009 r. – 31 marca 2009 r. obowiązuje umowa Rn18
Rn18 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie

1 października 2009 r. – 31 października 2009 r. obowiązuje umowa Rn19
Rn19 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie

1 marca 2010 r. – 31 marca 2010 r. obowiązuje umowa Rn20
Rn20 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie

1 października 2010 r. – 31 października 2010 r. obowiązuje umowa Rn21
Rn21 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie

1 marca 2011 r. – 31 marca 2011 r. obowiązuje umowa Rn22
Rn22 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie

1 października 2011 r. – 31 października 2011 r. obowiązuje umowa Rn23
Rn23 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie

1 marca 2012 r. – 31 marca 2012 r. obowiązuje umowa Rn24
Rn24 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie

1 października 2012 r. – 31 października 2012 r. obowiązuje umowa Rn25
Rn25 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie

1 marca 2013 r. – 31 marca 2013 r. obowiązuje umowa Rn26
Rn26 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie


1 października 2013 r. – 31 października 2013 r. obowiązuje umowa Rn27
Rn27 pzoz
os.fizyczne /sp.cywilna
spółki praktyki
ib, uczelnie
sp. z o.o. sp. komandytowa
nzoz uczelnie w przypadku wystąpień Zakładów o przedłużenie umowy rezydenckiej z powodów określonych w obowiązujących przepisach prawa już po wygaśnięciu zawartej umowy obowiązuje umowa Rn.../....P

UMOWA Nr Rn ….../ ......... P dla pzoz

 w przypadku rozwiązania umowy o pracę z rezydentem, zanim nastąpi zawarcie aneksu do umowy pomiędzy Ministrem Zdrowia a Zakładem na przedłużenie specjalizacji rezydenta - obowiązuje umowa Rn.../....PW, do której należy dołączyć n/w załączniki:

UMOWA Nr Rn ….... / ......... PW dla pzoz
UMOWA Nr Rn ….... / ......... PW dla spółek i praktyk

wzór załącznika Nr 1 do umowy Rn…/…PW – 3 egz.
wzór załącznika Nr 3 do umowy Rn…/…PW – 2 egz.
wzór załącznika Nr 4 do umowy Rn…/…PW – 2 egz.
wzór załącznika Nr 5 do umowy Rn…/…PW – 2 egz.
wzór załącznika Nr 6 do umowy Rn…/…PW – 2 egz.

 w związku z występującymi przypadkami wcześniejszego rozwiązania przez Zakład umowy o pracę z rezydentem niż zawarcie umowy pomiędzy Ministrem Zdrowia a Zakładem na realizację specjalizacji w ramach rezydentury obowiązuje umowa Rn.../....W, do której należy dołączyć n/w załączniki:

UMOWA Nr Rn ….... / ......... W dla pzoz
UMOWA Nr Rn ….... / ......... W dla spółek i praktyk

wzór załącznika Nr 1 do umowy Rn…/…W – 3 egz.
wzór załącznika Nr 3 do umowy Rn…/…W – 2 egz.
wzór załącznika Nr 4 do umowy Rn…/…W – 2 egz.
wzór załącznika Nr 5 do umowy Rn…/…W – 2 egz.
wzór załącznika Nr 6 do umowy Rn…/…W – 2 egz.


Jednocześnie Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że w przypadku zgłoszenia się do Zakładu następnej osoby na rezydenturę już po zawarciu umowy z Ministrem Zdrowia (ale z tego samego postępowania kwalifikacyjnego) w celu sporządzenia aneksu do umowy, należy przesłać do NS:
- wypełnione Załączniki Nr 3 i 6 – tylko na osobę, która dochodzi2 egz. - z koniecznym wpisem numeru zawartej umowy, bieżącej daty wypełnienia wykazu;
- kserokopię świadectwa pracy z poprzedniej jednostki;
- kserokopię skierowania lub aneksu do karty szkolenia specjalizacyjnego z wczp/urzędu wojewódzkiego – 1 egz.;
- kserokopię karty szkolenia specjalizacyjnego rezydenta z wpisaną przez kierownika specjalizacji datą rozpoczęcia specjalizacji (dot. poz. 10 i 11 lub poz. 11 i 12 karty, przy czym data rozpoczęcia specjalizacji = dacie podpisania umowy o pracę) oraz z ewentualnym wpisem: „Zaliczam szkolenie specjalizacyjne od……. do…… w trybie ….” + „Kontynuacja szkolenia w trybie rezydenckim z dniem …..” (przy zmianie trybu szkolenia na rezydenturę/zmianie miejsca odbywania specjalizacji) - z podpisami kierownika specjalizacji i dyrektora oraz z pieczątką Zakładu.
DODATKOWO - w przypadku lekarzy cudzoziemców uprzejmie prosimy o przysłanie kserokopii karty pobytu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną – tylko 1 egz;


Telefony kontaktowe NS:
Leszek Tępiński – Naczelnik Wydziału ds. Umów Rezydenckich /22/ 63-49-358
Joanna Gryglas – Główny Specjalista /22/ 63-49-328
Numer faksu /22/ 63-49-465Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 11907

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions