Ministerstwo 
Zdrowia
0


Przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich


II. Przekazywanie informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich

1. Informacje o okresach absencji rezydentów powinny być przekazywane na bieżąco, wyłącznie do BF za pomocą formularza, bez pisma przewodniego wzór informacji o absencji rezydentów do pobrania
tel. BF /22/ 63-49-557, /22/ 63-49-428, /22/ 63-49-688 lub /22/ 63-49-689 przy zastosowaniu następujących zasad:
a) wszystkie informacje o nieobecnościach powinny być sporządzane komputerowo, odrębnie do każdej umowy rezydenckiej;

b) informacja dotycząca nieobecności rezydenta z tytułu zwolnienia lekarskiego (L4) powinna zostać przekazana do BF w chwili, gdy suma tych nieobecności przekroczy, w danym roku, 33 dni, z uwzględnieniem punktu d);

c) informacje dotyczące nieobecności rezydentów z tytułu urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych, urlopów bezpłatnych, szkoleniowych urlopów bezpłatnych, świadczeń rehabilitacyjnych, opieki nad chorym członkiem rodziny, powinny być przekazywane do BF niezwłocznie po ich zaistnieniu;

d) w przypadku, gdy umowa zawarta pomiędzy Zakładem a Ministrem Zdrowia wygasa w danym roku, informacje dotyczące nieobecności rezydentów powinny być przekazywane niezwłocznie po ich zaistnieniu, niezależnie od długości ich trwania;

e) w przypadku, gdy okres absencji rezydenta z tytułu L4 nie przekroczy w ciągu danego roku 33 dni informację na temat absencji należy przesłać do BF jako załącznik do rozliczenia rocznego danej umowy, również wg wzoru, o którym mowa w punkcie 1;

f) nieobecności należy wykazywać w faktycznych okresach ich trwania i niedopuszczalne jest podawanie w „Informacji” pierwszego dnia danego roku, jako daty początkowej, w sytuacji, gdy nieobecność faktycznie rozpoczęła się w roku poprzednim, bądź wykazanie dnia sporządzania „Informacji” jako daty końcowej, podczas, gdy nieobecność faktycznie kończy się po tym dniu.

2. Przedłużenia okresu trwania specjalizacji w trybie rezydenckim dokonuje jednostka organizacyjna prowadząca specjalizację, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawierając z lekarzem umowę o pracę na czas określony odpowiadający sumie okresów przedłużających specjalizację. Natomiast, w celu przedłużenia okresu finansowania przedłużonej rezydentury w ramach umowy zawartej z Ministrem Zdrowia, należy przekazać Wykaz zawierający wszystkie okresy nieobecności rezydenta (od początku trwania rezydentury w danej specjalizacji, niezależnie od miejsca jej odbywania), stanowiące podstawę do przedłużenia rezydentury – wzór Wykazu do przedłużenia do pobrania poniżej.
wzór Wykazu absencji rezydentów do przedłużenia umowy do pobrania

Powyższy Wykaz należy przesłać wyłącznie do NS w terminie od 6 do 4 miesięcy przed datą zakończenia rezydentury ujętą w umowie zawartej z Ministrem Zdrowia. W przypadku gdy umowa rezydencka wygasa w danym roku zaistniałe absencje należy przekazywać do NS na bieżąco. Wykaz powinien być sporządzany komputerowo, odrębnie do każdej osoby w danej umowie, bez pisma przewodniego. Uprzejmie prosimy o niezmienianie jego układu graficznego (dopuszczalne jest dodawanie kolejnych wierszy).
UWAGA! Przedłużenie przez Zakład okresu trwania rezydentury nie jest uzależnione od zawarcia stosownego aneksu bądź nowej umowy.

Jednocześnie Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że w przypadku:

- zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza/lekarza dentystę, zgodnie z zawartą umową rezydencką – należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować NS (podając w piśmie: numer umowy, imię i nazwisko rezydenta oraz dopisek- „zakończenie szkolenia specjalizacyjnego”;

- rozwiązania umowy o pracę z rezydentem (rezydentami) – należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać pisemnie pod nr faksu BF /22/ 63-55-329, a następnie wysłać na adres NS. Informacja zawarta w piśmie winna dotyczyć tylko jednej umowy i być podpisana przez osobę reprezentującą stronę umowy. W przypadku, gdy rozwiązanie umowy z rezydentem (rezydentami) powoduje przedterminowe wygaśnięcie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Zakładem przypominamy, że w przedmiotowym przypadku mają zastosowanie zapisy § 2 dotyczące złożenia stosownego rozliczenia rocznego oraz zwrotu niewykorzystanych środków finansowych;

- zmiany nazwiska lekarza rezydenta - należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać do NS, powołując się na numer umowy, której ta zmiana dotyczy;

- zmiany nazwy zakładu, adresu - należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać do NS, powołując się na numer umowy, której ta zmiana dotyczy oraz do wczp/urzędu wojewódzkiego;

- zmiany odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - należy tę okoliczność zgłaszać wyłącznie do BF według poniższych wzorów (do każdej umowy odrębna informacja);
wzór informacji dot. zmiany ZFŚS do pobrania

- zmiany wskaźnika % składki wypadkowej - należy tę okoliczność zgłaszać do BF według poniższego wzoru (do każdej umowy odrębna informacja);
wzór informacji dot. zmiany składki wypadkowej do pobrania

- zmiany numeru konta bankowego - należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać do BF w formie pisemnej, z podpisem Dyrektora Zakładu i Głównego Księgowego wraz z pełną nazwą właściciela rachunku obowiązującą w banku, powołując się na numer umowy rezydenckiej (do każdej umowy odrębna informacja) oraz na nr fax-u: /22/ 63-55-329;

- pominięcia zgłoszenia odprowadzania składki na FEP na etapie zawierania umowy- należy tę okoliczność zgłaszać do NS według poniższego wzoru (do każdej umowy odrębna informacja).W przypadku składania informacji dotyczącej odprowadzania w latach ubiegłych składek na FEP od wynagrodzeń zasadniczych rezydentów należy dodatkowo podać wysokość odprowadzonych składek od poszczególnych rezydentów w podziale na lata.
wzór informacji dot. FEP do pobrania

- rozpoczęcia procesu przekształcania Zakładu, jego likwidacji lub reorganizacji, itp. –zgodnie z art. 19f ust.9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) w przypadku zmiany formy prawnej jednostki akredytowanej albo jej reorganizacji jednostka ta może prowadzić szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy, jeżeli złoży do wojewody oświadczenie (wzór do pobrania poniżej) o spełnianiu wymagań określonych w ust. 2 cyt. ustawy. Ponadto należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać do NS, powołując się na numer umowy, której ta zmiana dotyczy oraz w ciągu 7 dni od podjęcia przez organ założycielski uchwały o likwidacji podmiotu zatrudniającego lekarzy rezydentów zawiadomić wojewodę;

W sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 3 i 4, art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217), art. 26 § 4, art. 494 § 1, art. 531 § 1, art. 551 lub art. 553 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) będą sporządzane aneksy na zmianę strony umowy rezydenckiej. W celu zawarcia aneksów na zmianę strony umowy należy przesłać do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego poniższe dane i dokumenty:
- kserokopię aktu dotyczącego zmiany formy prawnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną i datą poświadczenia – tylko 1 egz;
- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego nowopowstałej jednostki, poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną i datą poświadczenia – tylko 1 egz,
- w przypadku braku akredytacji jednostki, która zmieniła formę prawną – kserokopię oświadczenia (wzór oświadczenia do pobrania poniżej), poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (do każdej specjalizacji oddzielne oświadczenie) + zobowiązanie(wzór zobowiązania do pobrania poniżej),
- dane teleadresowe niezbędne do przygotowania zał. nr 3 wraz z podaniem aktualnego nr NIP,
- informacje jakie umowy będą aneksowane,
- informacje, które postanowienia ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej/ ustawy - Kodeks spółek handlowych mają zastosowanie wraz z podaniem daty wstąpienia nowego podmiotu we wszystkie prawa i obowiązki;
- informację o numerze konta bankowego z podpisem Dyrektora Zakładu i Głównego Księgowego wraz z pełną nazwą właściciela rachunku obowiązującą w banku.
- kserokopię wystąpienia do CMKP z wnioskiem o wydanie opinii, o której mowa w ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.).
W pozostałych przypadkach będzie miała zastosowanie procedura wygaszania i zawierania nowych umów z nowopowstałym podmiotem, który przejął lekarzy rezydentów. W tym celu niezbędne jest przysłanie pism do wygaszenia umów rezydenckich oraz nadesłanie nowych umów (vide I Komunikatu „zawieranie umów”) w celu dalszego finansowania szkolenia lekarzy rezydentów. Należy pamiętać, że w przypadku wygaśnięcia umowy Zakład zobowiązany jest złożyć w ciągu 20 dni od dnia wygaśnięcia stosowne rozliczenie i zwrócić niewykorzystane środki.
- wzór oświadczenia składanego do wojewody w związku ze zmianą formy prawnej jednostki akredytowanej albo jej reorganizacji – kopię wraz z niezbędnymi dokumentami do zawarcia nowej umowy otrzymuje Ministerstwo Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- wzór zobowiązania jednostki, która zmieniła formę prawną, składany razem z kompletem umowy na szkolenie specjalizacyjne lekarzy rezydentów do Ministerstwa Zdrowia;
- wzór pisma do wygaszenia umowy dla jednostki będącej w stanie likwidacji (do każdej umowy oddzielne pismo);

UWAGA! W przypadku jednostek, które uzyskały tymczasowy wpis na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji razem z kompletem dokumentów do zawarcia umowy do Ministerstwa Zdrowia należy przesłać również powyższy wzór oświadczenia
i zobowiązania.Telefony kontaktowe NS:
Leszek Tępiński – Naczelnik Wydziału ds. Umów Rezydenckich /22/ 63-49-358
Joanna Gryglas – Główny Specjalista /22/ 63-49-328
Karolina Wirth – Starszy Specjalista /22/ 63-49-402
Agnieszka Kubowicz – Specjalista /22/ 63-49-687
Agata Kowalczyk – Specjalista /22/ 63-49-480
Numer faksu /22/ 63-49-465Telefony kontaktowe BF:
Beata Borucka /22/ 63-49-557
Marta Furmankiewicz /22/ 63-49-428
Wiesława Kicała /22/ 63-49-688
Emilia Modrakowska /22/ 63-49-689
Numer faksu /22/ 63-55-329


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5053

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions