Ministerstwo 
Zdrowia
0


Rozliczania umów rezydenckich oraz numerów rachunków bankowych Ministerstwa Zdrowia


IV. Rozliczanie umów rezydenckich oraz numery rachunków bankowych Ministerstwa Zdrowia
1. Numery kont bankowych MZ oraz zasady zwrotu niewykorzystanych środków:
1) Środki, które Zakład otrzymał z MZ przed rokiem 2009 (tj. w 2008 r. i wcześniej) i nie wykorzystał, bądź wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem, Zakład przekazuje na rachunek bankowy MZ nr:
02 1010 1010 0013 0022 3100 0000
2) Środki, które Zakład otrzymał z MZ w roku 2009 i nie wykorzystał, bądź wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem, Zakład przekazuje na rachunek bankowy MZ nr:
49 1010 1010 0013 0013 9130 1000
3) Środki, które Zakład otrzymał z MZ w roku 2010 i nie wykorzystał, bądź wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem, Zakład przekazuje na rachunek bankowy MZ nr:
83 1010 1010 0013 0013 9130 0000
4) Środki, które Zakład otrzymał z MZ w roku 2011 i w latach następnych i nie wykorzystał, bądź wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem, Zakład przekazuje na rachunek bankowy MZ nr:

a) 15 1010 1010 0013 0013 9130 2000, jeżeli Zakład zwraca środki do dnia 31 grudnia roku, w którym te środki otrzymał i nie wykorzystał,
b) 49 1010 1010 0013 0013 9130 1000, jeżeli Zakład zwraca środki po dniu 31 grudnia roku, w którym te środki otrzymał i nie wykorzystał.
5) Zgodnie z § 2, ust. 5f umowy, w przypadku, gdy Zakład zwróci niewykorzystane środki na niewłaściwe konto MZ, datą zapłaty odsetek nie będzie data obciążenia rachunku Zakładu, tylko data uznania prawidłowego konta MZ.
6) Niestosowanie się do zapisów § 2 ust. 5d, tj. nie umieszczenie w opisie zwrotu pełnego numeru umowy oraz roku, za który zwracane są środki, może spowodować opóźnienie w prawidłowym zakwalifikowaniu zwrotu, co może skutkować naliczeniem dodatkowych odsetek ustawowych.
7) W przypadku nieterminowego zwracania niewykorzystanych środków, w opisie przelewów, oprócz numeru umowy oraz roku, za który zwracane są środki, należy wyszczególnić kwotę główną zwrotu oraz kwotę odsetek ustawowych.
2. Składanie rozliczeń
1) Zakład składa na Załączniku Nr 2 w 1 egzemplarzu rozliczenie roczne:
a) do 5 stycznia - za rok ubiegły,
b) w ciągu 20 dni od daty wygaśnięcia umowy (w tym: spowodowanego likwidacją lub przekształceniem Zakładu),
c) w ciągu 7 dni od daty otrzymania ostatniego przelewu, w przypadku, gdy przelew ten został przekazany przez MZ po 17 dniach od daty wygaśnięcia umowy.
2) Wygaśnięcie umowy oznacza rozwiązanie umowy o pracę z ostatnim rezydentem objętym daną umową.
3) Rozliczenia należy sporządzać do każdej umowy oddzielnie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w druku rozliczeniowym, w szczególności w zakresie liczby i kolejności rezydentów.
4) BF przypomina, że zlikwidowane zostały rozliczenia półroczne oraz rozliczenia końcowe.


Telefony kontaktowe BF:
Beata Borucka /22/ 63-49-557
Marta Furmankiewicz /22/ 63-49-428
Wiesława Kicała /22/ 63-49-688
Emilia Modrakowska /22/ 63-49-689
Numer faksu /22/ 63-55-329


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4088

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions