Ministerstwo 
Zdrowia
0


Składania wniosków o dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury


III. Składanie wniosków o dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 17 ust. 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.), które w dalszym ciągu ma zastosowanie do lekarzy zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, w uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może wyrazić zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania specjalizacji, odbywanej w trybie rezydentury.

Do podpisanego własnoręcznie wniosku kierowanego do Ministra Zdrowia należy dołączyć:
opinię kierownika specjalizacji oraz właściwego konsultanta wojewódzkiego w przedmiotowej sprawie;
wykaz absencji z całego okresu rezydentury, sporządzony przez zatrudniającą jednostkę szkoleniową (wzór dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia);
kserokopię okładki oraz dwóch pierwszych stron uzupełnionej karty szkolenia specjalizacyjnego.
Powyższe dokumenty należy przesłać na ok. 2 miesiące przed końcem okresu zatrudnienia ustalonego w oparciu o przepisy § 17 ust. 3-5 cyt. rozporządzenia na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Uwaga! Z ww. wnioskiem lekarz może wystąpić dopiero w przypadku, gdy liczba absencji zaistniałych w czasie trwania specjalizacji w trybie rezydentury przekracza dopuszczalny okres (określony w § 17 ust. 3-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów).


Telefony kontaktowe NS:
Leszek Tępiński – Naczelnik Wydziału ds. Umów Rezydenckich /22/ 63-49-358
Karolina Wirth – Starszy Specjalista /22/ 63-49-402
Agnieszka Kubowicz – Specjalista /22/ 63-49-687
Agata Kowalczyk – Specjalista /22/ 63-49-480
Numer faksu /22/ 63-49-465


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6635

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions