Ministerstwo 
Zdrowia
0


Komunikat w sprawie zasad realizacji sześciomiesięcznego stażu w aptece objętego standardami nauczania dla kierunku studiów farmacja


K O M U N I K A T

Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad realizacji sześciomiesięcznego stażu w aptece objętego standardami nauczania dla kierunku studiów farmacja
ZASADY REALIZACJI SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA


1. Sześciomiesięczny staż (praktyka) w aptece zwany dalej stażem, stanowi integralny element programu studiów magisterskich na kierunku farmacja zgodnie z art. 2b ust. 1 pkt 1 oraz art. 2c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 z późn zm.) i ujęty jest w „Standardach nauczania dla kierunku studiów: farmacja – studia magisterskie” zgodnie z załącznikiem nr 14 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 210, poz. 2040).

2. Celem stażu jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie farmacji aptecznej, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) sporządzania produktów leczniczych,
b) przechowywania i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udzielania informacji o lekach,
c) stosowania zasad opieki farmaceutycznej oraz norm etycznych, prawnych i organizacyjnych pracy w aptece.
3. Staż rozpoczyna się po obronie pracy magisterskiej. Stażysta odbywa staż zgodnie z ramowym programem, określonym w załączniku nr 1.

4. Student otrzymuje od dziekana skierowanie na staż zawierające:
a) imię i nazwisko studenta,
b) imię i nazwisko wyznaczonego przez dziekana nauczyciela akademickiego nadzorującego przebieg stażu,
c) nazwę i adres apteki,
d) imię i nazwisko opiekuna stażu,
e) datę rozpoczęcia stażu.
5. O wydaniu skierowania oraz o każdej ewentualnej zmianie miejsca odbywania stażu dziekan powiadamia okręgową izbę aptekarską.

6. Stażysta jest uprawniony, na zasadach wspólnych dla wszystkich studentów (zgodnie z regulaminem studiów) do:a) świadczeń stypendialnych, legitymacji studenckiej, studenckiej książeczki zdrowia oraz ubezpieczenia,
b) urlopu dziekańskiego,
c) ubiegania się o miejsce w domu studenckim oraz wyżywienia w stołówkach studenckich.7. Miejscem odbywania stażu może być apteka ogólnodostępna lub/i apteka szpitalna, wówczas część stażu należy odbyć w aptece ogólnodostępnej.

8. Staż odbywany jest w aptece, która uzyskała pozytywną opinię wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, a także opinię okręgowej rady aptekarskiej, wydane na wniosek dziekana i uwzględniające ocenę wymogów określonych w pkt 9.

9. Apteka, w której odbywa się staż, powinna:
a) być apteką o pełnym zakresie czynności,
b) być apteką, w której pracuje co najmniej 2 farmaceutów na pełnych etatach, w tym osoba spełniająca warunki niezbędne do pełnienia funkcji opiekuna stażysty,
c) zapewnić odpowiednie stanowiska pracy, pomieszczenia, urządzenia, aparaturę, sprzęt, surowce farmaceutyczne i inne materiały niezbędne do realizacji programu stażu,
d) zapoznać stażystę z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie wytwarzania i sporządzania, przechowywania i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zachowania tajemnicy służbowej oraz obowiązującym regulaminem pracy.
10. Stażysta wykonuje czynności fachowe wynikające z programu stażu pod bezpośrednim nadzorem opiekuna. Opiekunem stażysty może być kierownik apteki lub wyznaczony przez niego farmaceuta. Opiekun musi posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub specjalizację z farmacji aptecznej lub szpitalnej i może sprawować równocześnie nadzór nad odbywaniem stażu nie więcej niż 2 stażystów.

11. Stażysta jest zobowiązany:
a) sumiennie i starannie wykonywać czynności i zadania wynikające z realizacji programu stażu,
b) przestrzegać ustalonego harmonogramu i czasu odbywania stażu w wymiarze 40 godzin tygodniowo,
c) przestrzegać przepisów i zasad etycznych dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty,
d) przedłożyć zaświadczenie o odbyciu stażu oraz dziennik stażu w dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, który wydał skierowanie, w celu zaliczenia stażu.
12. Stażysta prowadzi dziennik stażu, zwany dalej „dziennikiem”, w którym odnotowuje wykonywane czynności praktyczne oraz nabywane umiejętności.

13. Dziennik z ponumerowanymi stronami, zawiera:
a) na pierwszej stronie: imię i nazwisko stażysty, datę rozpoczęcia stażu, datę założenia dziennika, imiona i nazwiska opiekuna stażu i nauczyciela akademickiego nadzorującego staż oraz pieczątki wydziału farmaceutycznego, okręgowej izby aptekarskiej i apteki,
b) tygodniowy wykaz czynności praktycznych wykonywanych przez stażystę,
c) wykaz nabywanych umiejętności określonych w ramowym programie stażu oraz liczbę godzin praktycznej nauki tych umiejętności, potwierdzonych podpisem opiekuna,
d) wpisy dotyczące udziału w posiedzeniach naukowych lub innych formach szkolenia, potwierdzone przez organizatorów szkolenia,
e) opinie nauczyciela akademickiego kontrolującego staż,
f) opinię opiekuna o przebiegu stażu sporządzoną po zakończeniu stażu.
14. W przypadku odbywania stażu w kilku aptekach, wpisy w dzienniku obejmują informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów stażu w każdej z aptek.

15. Po zakończeniu stażu student otrzymuje zaświadczenie o odbyciu stażu. Zaświadczenie to wydaje kierownik apteki na podstawie pisemnego stwierdzenia przez opiekuna zrealizowania całości programu stażu. W przypadku, gdy staż odbywany był w więcej niż jednej aptece, zaświadczenie wydaje kierownik apteki, w której odbywany był ostatni etap stażu.

16. Staż zalicza dziekan na podstawie:
a) zaświadczenia o odbyciu stażu,
b) dziennika stażu,
c) opinii nauczyciela akademickiego nadzorującego przebieg stażu.
17. W przypadku niezrealizowania programu stażu dziekan zgodnie z regulaminem studiów, decyduje o przedłużeniu stażu w wymiarze pozwalającym na pełną realizację programu i powiadamia okręgową izbę aptekarską, nadzór farmaceutyczny oraz kierownika apteki o przedłużeniu czasu trwania stażu, określając okres i przyczynę przedłużenia stażu.

18. Podstawą do uzyskania dyplomu ukończenia studiów na kierunku farmacja jest protokół egzaminu magisterskiego i obrony pracy magisterskiej oraz zaliczenie stażu.

19. W sytuacjach nie wynikających z niniejszych zasad decyzje podejmuje dziekan po wysłuchaniu opinii samorządu studenckiego.
Załącznik do komunikatu - Program ramowy sześciomiesięcznego stażu w aptece objętego standardami nauczania dla kierunku studiów farmacjaWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 27662

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions