Ministerstwo 
Zdrowia
0


Urzędy Wojewódzkie/Wojewódzkie Centra Zdrowia Publicznego


Urzędy Wojewódzkie / Wojewódzkie Centra Zdrowia Publicznego


1. Postępowanie kwalifikacyjne do specjalizacji

Zgodnie z art. 16c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.), lekarz składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny odpowiednio do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne wojewoda przeprowadza dwa razy w roku.
Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w terminach od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 października do dnia 31 października każdego roku.
Terminy składania dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego odpowiednio: do dnia 28 lutego oraz do dnia 30 września.
Lekarzy obowiązuje złożenie wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w formie elektronicznej, a następnie wydrukowanie go i złożenie podpisanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego wojewody. Szczegółowy komunikat w tej sprawie jest zamieszczony pod adresem: http://wors.cmkp.edu.pl.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się lekarzy, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny w danym województwie albo posiadanych przez dany podmiot, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

Organ prowadzący postępowanie kwalifikacyjne, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie, o którym mowa w art. 19f ust. 1 ww. ustawy, posiadającym wolne miejsca szkoleniowe.

Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym w trybie rezydentury minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, a wojewoda pozostałe miejsca szkoleniowe ogłasza na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.

W załączeniu WYKAZ Urzędów Wojewódzkich oraz Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego.2. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Zgodnie z przepisami art. 16r ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.), lekarz może składać dokumenty do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) do właściwego wojewody po uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji.

Zgłoszenie do PES jest składane w formie wniosku elektronicznego, generowanego i pobieranego na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych (CEM): www.cem.edu.pl. Lekarz po wypełnieniu i podpisaniu wniosku składa go odpowiednio do właściwego wojewody, szefa jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych obsługujących Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

CEM organizuje PES dwa razy do roku: w sesji wiosennej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz w sesji jesiennej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 października do dnia 30 listopada.

Terminy składania dokumentów do PES: do dnia 31 grudnia poprzedniego roku do sesji wiosennej oraz do dnia 31 lipca do sesji jesiennej.

PES dla każdej specjalności jest składany w formie egzaminu testowego i egzaminu ustnego, w kolejności ustalonej przez Dyrektora CEM, obejmujących zakres odbytego szkolenia specjalizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur diagnostycznych i leczniczych, z wyłączeniem wykonywania inwazyjnych zabiegów i procedur medycznych.

W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw Zdrowia może, na wniosek Dyrektora CEM, wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzania egzaminu testowego PES dla wszystkich lekarzy dopuszczonych do PES w danej dziedzinie w określonej sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem egzaminu ustnego, albo zdecydować o przeprowadzeniu PES jeden raz w roku – z zachowaniem wszystkich jego części, w jednej z sesji egzaminacyjnych.

W załączeniu WYKAZ Urzędów Wojewódzkich oraz Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 64161

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions