Ministerstwo 
Zdrowia
0


Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego


Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ( www.cmkp.edu.pl) zostało utworzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego” (Dz. U. Nr 29, poz. 247).

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658), CMKP jest zobowiązane do realizacji następujących zadań w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów:

1.

powoływanie zespołów ekspertów do opracowania i aktualizowania programów specjalizacji zgodnie z postępem wiedzy medycznej oraz redagowanie ww. programów.

2. podawanie do wiadomości zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia programów specjalizacji, w formie informacji i publikacji na stronie internetowej CMKP.
3. uznawanie, na podstawie opinii powoływanych przez dyrektora CMKP zespołów, wniosków lekarzy o uznanie odbytych za granicą lub w kraju przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego staży oraz kursów szkoleniowych za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie odbywanej specjalizacji i ewentualne skrócenie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.
4. uznawanie, na podstawie opinii powoływanych przez dyrektora CMKP zespołów, wniosków lekarzy o uznanie odbytych za granicą w czasie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego staży oraz kursów szkoleniowych za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.
5. uznawanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części lub w całości programu modułu specjalistycznego, a w przypadku uznania ww. dorobku za równoważny w całości – podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).
6. powoływanie zespołów ekspertów do merytorycznej oceny wniosków lekarzy ubiegających się o uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w RP.
7. wydawanie opinii, na podstawie której Minister Zdrowia uznaje lub odmawia uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w RP.
8. prowadzenie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, na podstawie danych przekazywanych przez wojewodów, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
9. powoływanie zespołów ekspertów opiniujących wnioski jednostek organizacyjnych ubiegających się o prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego.
10. dokonywanie wpisu na prowadzoną przez dyrektora CMKP listę jednostek akredytowanych i określanie maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danej specjalizacji dla lekarzy mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy w komórce organizacyjnej wchodzącej w skład danej jednostki.
11. skreślanie z listy jednostek akredytowanych podmiotów nie spełniających warunków niezbędnych do uzyskania akredytacji.
12. publikowanie na stronie internetowej CMKP aktualnej listy jednostek akredytowanych.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 48238

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions