Ministerstwo 
Zdrowia
0


UCHWAŁA NR 26/III/2012 w sprawie zasad zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach
I stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 3 lata.


UCHWAŁA NR 26/III/2012
z dnia 13 grudnia 2012 roku
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i PołożnychNa podstawie § 3 ust. 4 i 5, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną , kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 poz. 770) ustala się co następuje:

§1.

Zaliczenie udokumentowanego doświadczenia zawodowego na poczet zajęć praktycznych i praktyk zawodowych może nastąpić pod warunkiem, że zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach programu nauczania trwały będą nie krócej niż:
1) w stosunku do pielęgniarek:
- 525 godzin -w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt l lit. a rozporządzenia,
- 603 godziny-w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt lit. b rozporządzenia,
- 496 godzin - w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt lit. c rozporządzenia,
- 165 godzin - w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt lit. d rozporządzenia,
2) w stosunku do położnych:
- 370 godzin w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit a rozporządzenia,
- 272 godziny w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit b rozporządzenia.

§2.

Zaliczeniu na kierunku pielęgniarstwo zajęć praktycznych i praktyk zawodowych podlegają:
(1) Udokumentowane okresy zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej:
- w oddziale zgodnym z dziedziną pielęgniarstwa - upoważnia do zwolnienia w całości z tej dziedziny pielęgniarstwa,
- w miejscu aktualnego zatrudnienia upoważnia do zwolnienia:
1/ z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
2/ z podstaw pielęgniarstwa – potwierdzone wdrożeniem zmiany doskonalącej opiekę pielęgniarską,
- zatrudnienie w ramach stażu / rotacji w zakładzie macierzystym lub w ramach doskonalenia zawodowego - upoważnia do zwolnienia z dziedziny pielęgniarstwa, w której staż się odbywał.
- z pokrewnych dziedzin pielęgniarstwa na podstawie analizy rodzaju świadczonych usług w danym oddziale, np.:
a. zatrudnienie w oddziale chorób wewnętrznych, w którym leczeni są pacjenci z schorzeniami neurologicznymi, geriatrycznymi, niepełnosprawni upoważnia do zwolnienia z odbywania zajęć z tych dziedzin pielęgniarstwa,
b. zatrudnienie w oddziale intensywnej opieki medycznej o profilu chorób wewnętrznych - upoważnia do zwolnienia z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia, pielęgniarstwa geriatrycznego i pielęgniarstwa internistycznego,
c. zatrudnienie w oddziale intensywnej opieki o profilu chirurgicznym - upoważnia do zwolnienia z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia, pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa geriatrycznego i pielęgniarstwa chirurgicznego,
d. zatrudnienie w oddziale intensywnej opieki o profilu pediatrycznym - upoważnia do zwolnienia z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia pielęgniarstwa pediatrycznego,
(2) Ukończone przez pielęgniarki specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa:
- pediatrycznego, chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, psychiatrycznego, geriatrycznego, neurologicznego, opieki paliatywnej- upoważnia do zwolnienia w całości z tych dziedzin pielęgniarstwa,
- zachowawczego - upoważnia do zwolnienia w całości z pielęgniarstwa internistycznego geriatrycznego i neurologicznego,
- geriatrycznego - upoważnia w całości do zwolnienia z pielęgniarstwa internistycznego geriatrycznego, 30% (poziom A) lub 50% (poziom B, C, D) z rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych i opieki paliatywnej oraz 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa psychiatrycznego,
- psychiatrycznego - upoważnia do zwolnienia w całości z pielęgniarstwa psychiatrycznego i 30% (poziom A) lub 50% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa geriatrycznego,
- ratunkowego - upoważnia w całości do zwolnienia z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia i 15 %(poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa chirurgicznego i pielęgniarstwa pediatrycznego,
- onkologicznego - upoważnia do zwolnienia w całości z opieki paliatywnej i 30% (poziom A) lub 50% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa chirurgicznego oraz 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych
- rodzinnego - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom B, C, D z podstawowej opieki zdrowotnej i 30% (poziom A) lub 50% (poziom B, C, D) opieki paliatywnej,
- opieki długoterminowej - upoważnia do zwolnienia w całości z pielęgniarstwa geriatrycznego, internistycznego, opieki paliatywnej oraz 30% (poziom A) lub 50% (poziom B, C, D) z rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,
- w ochronie zdrowia pracujących, w środowisku nauczania i wychowania - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom B, C, D) z podstawowej opieki zdrowotnej,
- kardiologicznego - upoważnia do zwolnienia w całości z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia i 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa internistycznego,
- nefrologicznego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa internistycznego, 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa chirurgicznego, 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa pediatrycznego,
- diabetologicznego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D ) z pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa pediatrycznego i podstawowej opieki zdrowotnej,
- epidemiologicznego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa pediatrycznego, chirurgicznego, z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia,
- neonatologicznego - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa pediatrycznego,
- operacyjnego – upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa chirurgicznego,
(3) Ukończone przez pielęgniarki kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa:
- anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, psychiatrycznego, opieki paliatywnej - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom B, C, D) z tych dziedzin pielęgniarstwa,
- zachowawczego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa internistycznego geriatrycznego i neurologicznego,
- psychiatrycznego - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa psychiatrycznego i 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa geriatrycznego,
- pielęgniarstwa ratunkowego - upoważnia w 30% (poziom A) lub 50% (poziom B, C, D) do zwolnienia z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia i 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa chirurgicznego,
- onkologicznego - upoważnia do zwolnienia w 30% (poziom A) lub 50% (poziom B, C, D) z opieki paliatywnej, w 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa chirurgicznego,
- rodzinnego - upoważnia do zwolnienia po 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z podstawowej opieki zdrowotnej,
- opieki długoterminowej upoważnia do zwolnienia po 30% (poziom A) lub 50% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa geriatrycznego, internistycznego, opieki paliatywnej,
- w ochronie zdrowia pracujących i środowisku nauczania i wychowania - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z podstawowej opieki zdrowotnej,
- nefrologicznego z dializoterapią - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa internistycznego,
- opieki długoterminowej upoważnia do zwolnienia po 30% (poziom A) lub 50% (poziom B, C, D)z pielęgniarstwa internistycznego, geriatrycznego i opieki paliatywnej oraz 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) rehabilitacji niepełnosprawnych,
- neonatologicznego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa pediatrycznego,
- operacyjnego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom B, C, D) z pielęgniarstwa chirurgicznego.

§3.

Zaliczeniu na kierunku położnictwo zajęć praktycznych i praktyk zawodowych podlegają:
(1) Udokumentowane okresy zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej:
- w oddziale zgodnym z dziedziną pielęgniarstwa - upoważnia do zwolnienia w całości z tej dziedziny pielęgniarstwa,
- w miejscu aktualnego zatrudnienia upoważnia do zwolnienia z promocji zdrowia,
- zatrudnienie w ramach stażu / rotacji w zakładzie macierzystym lub w ramach doskonalenia zawodowego - upoważnia do zwolnienia z dziedziny pielęgniarstwa, w której staż się odbywał.
(2) Ukończone przez położne specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa:
- położniczego - upoważnia do zwolnienia w całości z praktyki w zakresie technik położniczych i prowadzenia porodu, położnictwa i opieki położniczej, neonatologii i opieki neonatologicznej oraz 50% z ginekologii i opieki ginekologicznej (w tym: metod diagnostycznych w położnictwie i ginekologii),
- ginekologicznego - upoważnia do zwolnienia z całości z praktyki w zakresie ginekologii i opieki ginekologicznej (w tym: onkologii ginekologicznej),
- położniczo-ginekologicznego - upoważnia do zwolnienia z praktyki w całości z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej (w tym 50% z onkologii ginekologicznej), położnictwa i pielęgniarstwa położniczego, technik położniczych i prowadzenia porodu, neonatologii i opieki neonatologicznej,
- opieki przed i okołoporodowej - upoważnia do zwolnienia z praktyki w całości z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej, położnictwa i opieki położniczej, technik położniczych i prowadzenia porodu, neonatologii i opieki neonatologicznej,
- środowiskowego/ rodzinnego upoważnia do zwolnienia w całości z podstawowej opieki zdrowotnej, po 50 % z zakresu technik położniczych i prowadzenia porodu i z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej (w tym: onkologii ginekologicznej)
- neonatologicznego - upoważnia do zwolnienia w całości z zakresu neonatologii i opieki neonatologicznej oraz pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego.
(3) Ukończone przez położne kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa:
- rodzinnego - upoważnia do zwolnienia po 25% z podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii i opieki ginekologicznej (w tym onkologii ginekologicznej), technik położniczych i prowadzenia porodu oraz położnictwa i opieki położniczej.

§4.

Uchyla się poprzednie uchwały Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie zasad zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 6 semestrów.

§5.

Uczelnia dokonując zwolnień z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii KRASzPiP

§6.

KRASzPiP opiniuje wnioski złożone w formie pisemnej i w formie elektronicznej arkusza kalkulacyjnego Programu Excel (płyta CD) w oparciu o w/w kryteria i załącznik Nr l A; 1B; 1C do uchwały.
1) Wzór wniosku kwestionariusza zbiorczego części zajęć praktycznych praktyk zawodowych na studiach pomostowych stanowi załącznik nr l A do uchwały.
2) Wzór wniosku Kwestionariusza imienno –przedmiotowego zaliczenia części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach I stopnia stanowi załącznik nr l B do uchwały.
3) Wzór wniosku Kwestionariusza obrazującego wymiar godzin realizowanych na poszczególnych poziomach studiów oraz liczbę studentów stanowi załącznik nr 1C do uchwały.

§7.

KRASzPiP w ramach wizyt akredytacyjnych i monitoringowych przeprowadzanych na uczelniach będzie dokonywał kontroli dokumentów stanowiących podstawę zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§9.

Uchwałę przekazuje się Ministrowi właściwemu do spraw Zdrowia.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6279

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions