Ministerstwo 
Zdrowia
0


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa


Dz.U.07.161.1143 → z dnia 6 września 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przy określaniu liczby ludności oraz gęstości zaludnienia na potrzeby ustalenia algorytmu, o którym mowa w § 2, uwzględnia się dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w serii „Informacje i opracowania statystyczne” w publikacji „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w ...r.”, w tabeli „Powierzchnia, ludność oraz lokaty wg gmin” dotyczącej roku poprzedniego w stosunku do roku, w którym tworzy się wojewódzkie plany działania systemu, aktualizację planu albo ostatniej dostępnej.
2. Przy określaniu liczby zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego uwzględnia się dane uzyskiwane od wojewodów.
3. Przy określaniu potrzeby nieprzekroczenia maksymalnego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia uwzględnia się normatywne czasy dojazdu określone w art. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

§ 2.

Algorytm podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 25452

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions