Ministerstwo 
Zdrowia
0


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa


30.03.2007r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 marca 2007 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
dnia 30 marca 2007 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
t.mazurek@mz.gov.pl


PROJEKT
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia............
w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przy określaniu liczby ludności oraz gęstości zaludnienia na potrzeby ustalenia algorytmu, o którym mowa w § 2, uwzględnia się dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w roku poprzednim.
2. Przy określaniu liczby zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego uwzględnia się dane uzyskiwane od wojewodów.
3. Przy określaniu potrzeby nieprzekroczenia maksymalnego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia uwzględnia się wojewódzkie plany działania systemu.

§ 2.

Algorytm podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).


Uzasadnienie


Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410).

Niezależnie od postaci wzoru, jaki będzie służył podziałowi środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, konieczne są rzetelne dane wykorzystywane do wyliczeń wielkości kwot przydzielanych poszczególnym województwom. W czasie prac nad algorytmem korzystano z różnych dostępnych w tym momencie źródeł danych. Rozporządzenie jednoznacznie określa źródła danych i je definiuje.

Dane demograficzne tj. liczba ludności i gęstości zaludnienia będą pochodziły z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego. Są to dane względnie stabilne, jeżeli chodzi o ich źródło, zmienność w kolejnych latach i zawartość. Dane te nie ulegają gwałtownym zmianom, więc nawet posłużenie się danymi o rok lub dwa wcześniejszymi nie zmieni proporcji podziału środków pomiędzy województwa.

W art. 24 ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym wskazuje pożądane czasy dotarcia na miejsce zdarzenia, powodującego stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. Rzetelnych danych pozwalających na stwierdzenie, jakie są rzeczywiste czasy dotarcia w momencie podjęcia prac nad algorytmem podziału środków nie było. Dlatego też proponowany algorytm nie odwołuje się do nich, lecz do wojewódzkich planów działania systemu. Plany te zgodnie z ustawą sporządzane są przez wszystkich wojewodów i zatwierdzane przez Ministra Zdrowia. Zawierają one m. in. dane dotyczące liczby działających w danym roku zespołów ratownictwa medycznego i zespołów planowanych na rok następny. Wojewoda przy planowaniu nowych zespołów kieruje się przede wszystkim potrzebą zapewnienia właściwej dostępności do świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego, m. in. poprzez zachowanie określonych w art. 24 ustawy czasów dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia.

Biorąc pod uwagę, iż art. 24 zobowiązuje wojewodę do podjęcia działań mających na celu osiągnięcie pożądanych czasów dotarcia, musi istnieć sprawozdawczość pozwalająca na stwierdzenie, czy po zwiększeniu środków dla danego województwa o pewną kwotę lub o pewien procent w porównaniu z rokiem poprzednim, rzeczywiste czasy dotarcia uległy skróceniu.

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że zapisany w ustawie sposób liczenia czasu dotarcia, tj. odrzucanie 0,5% skrajnie długich czasów, wymaga bardzo precyzyjnych systemów informacyjnych i informatycznych.

Ustawa wymaga, aby w algorytmie podziału środków uwzględnić liczbę zdarzeń powodujących stan zagrożenia na terenie poszczególnych województw.

W pracach nad algorytmem założono, że jest to liczba interwencji zespołów ratowniczych w związku ze stanami nagłego zagrożenia zdrowotnego w roku poprzedzającym rok sporządzania planu uzyskiwana od wojewodów.

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia.

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 169, poz. 1414) projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej Podmioty prowadzące działalność lobbingową zgodnie z przepisami ustawy będą mogły zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia - zgodnie z art. 7 ustawy.

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.Ocena skutków regulacji


Podmioty, na które oddziałuje ustawa.
Wejście w życie przepisów projektowanego rozporządzenia będzie oddziaływać na zakłady opieki zdrowotnej, zespoły ratownictwa medycznego, wojewodów.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych.
W toku uzgodnień projekt przedmiotowego rozporządzenia zostanie przedłożony celem zaopiniowania przez: wojewodów, Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Federację Związków Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskę Radę Resuscytacji, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sektor finansów publicznych.

Wpływ regulacji na rynek pracy.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.

Wpływ regulacji na ochronę zdrowia ludności.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

Wpływ regulacji na warunki życia ludności.
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie ma bezpośredniego wpływu na warunki życia ludności.

Zgodność z prawem Unii Europejskiej.
Regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 23432

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions