Ministerstwo 
Zdrowia
0


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”


Dz.Urz.MZ.04.05.60
zmiana Dz.Urz.MZ.05.02.06
z dnia 7 maja 2007 r.ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”, z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) Mirosława Stocka-Mirońska – Przewodniczący Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Konrad Pszczołowski – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Ewa Ślązak – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Elżbieta Jazgarska – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
5) Daria Gajewska – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
6) Anna Huk – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 15 oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 116).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
w zastępstwie
MINISTER GOSPODARKI I PRACY


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1131).
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 11703

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions