Ministerstwo 
Zdrowia


Wyjaśnienie do artykułu pt. „Dyżur medyczny polski anachronizm”, opublikowanego w "Służbie Zdrowia", nr 13-16


MINISTERSTWO ZDROWIA
Elżbieta Biłobran-Uberman
p.o. Dyrektora
Departamentu Dialogu Społecznego
WYJAŚNIENIE


  W związku z opublikowaniem w „Służbie Zdrowia” nr 13-16 artykułu pt. „Dyżur medyczny polski anachronizm” Ministerstwo Zdrowia pragnie wyjaśnić, iż unijna Dyrektywa 93/104/WE w sprawie pewnych aspektów organizacji czasu pracy zastała implementowana do krajowego porządku prawnego poprzez wprowadzenie do Kodeksu pracy okresów odpoczynku przepisami ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081). Natomiast sytuacja prawna dyżuru medycznego po nowelizacji Kodeksu pracy pozostaje niezmieniona – nadal nie jest on czasem pracy.

  Jednakże Europejski Trybunał Sprawiedliwości we wrześniu 2003 r. w orzeczeniu w sprawie Jaeger uznał, iż zakres przedmiotowy Dyrektywy obejmuje także kwestię dyżurów medycznych. Trybunał stwierdził, iż czas pełnienia dyżurów przez lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej, jeżeli muszą być obecni w miejscu pracy lub dyżurować pod telefonem, musi być postrzegany jako czas pracy lub praca w godzinach nadliczbowych w rozumieniu Dyrektywy.

  Dostosowanie regulacji krajowych do zapisów Dyrektywy z uwzględnieniem interpretacji Trybunału wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia znaczących zmian w organizacji systemów ochrony zdrowia w większości krajów członkowskich oraz kandydujących do Unii Europejskiej. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż dotychczasowe niedostosowanie Polski oraz innych państw do nowej interpretacji Dyrektywy spowodowane jest krótkim okresem, jaki minął od wydania wyroku przez Europejski Trybunał Sprawiedliwość.

  Nie jest zatem zgodny z prawdą zarzut autora artykułu skierowany pod adresem administracji rządowej i ustawodawcy, iż te „instancje wspólnie przespały pod kocykiem 4 lata, zapominając, że z chwilą wejścia Polski do UE, nasze regulacje dotyczące dyżuru medycznego staną się nielegalne”.

  Pragniemy wyjaśnić, że wkrótce po wydaniu orzeczenia Trybunału w sprawie Jaeger strona polska podjęła robocze rozmowy z partnerami europejskimi dotyczące wypracowania sposobów dostosowania systemu organizacji czasu pracy do nowej interpretacji Dyrektywy.

  Komisja Europejska, biorąc pod uwagę wagę problemów związanych z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania krajowych systemów ochrony zdrowia, 9 stycznia br. wydała komunikat w sprawie Dyrektywy. W komunikacie tym Komisja przedstawiła w ujęciu wielosektorowym analizę regulacji prawnych dotyczących organizacji czasu pracy oraz wskazała, iż Dyrektywa stawia poważne wyzwania przed sektorem zdrowia, wpływając niekorzystnie na proces zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń medycznych.

  Komisja Europejska uznała ponadto, iż zagadnienia związane z czasem pracy w obszarze ochrony zdrowia wymagają bardzo szczegółowej analizy krajowych systemów prawnych oraz dotychczasowej praktyki organizacyjnej w każdym z państw członkowskich i przystępujących. Stanowisko Komisji stało się podstawą do rozważenia możliwości rewizji zapisów Dyrektywy w kierunku uelastycznienia regulacji dotyczących sektora ochrony zdrowia.

  W związku z powyższym Komisja rozpoczęła proces konsultacji społecznych i w ramach podjętych działań przekazała wszystkim państwom kwestionariusz w celu dokonania oceny wpływu orzeczenia Trybunału na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia oraz wiążących się z tym skutków w poszczególnych krajach.

  Odnosząc się do zarzutów autora artykułu dotyczących trybu wystąpienia do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej uprzejmie informujemy, iż krótki termin, w jakim Ministerstwo zobowiązało podmioty do przedstawienia danych podyktowany był terminem wynikającym z powyższych celów i obejmował wszystkie państwa europejskie przez Komisję Europejską.

  Należy podkreślić, iż Polska znalazła się wąskiej grupie państw inicjujących aktywne działania mające na celu wypracowanie rozwiązań, które przy poparciu ze strony innych państw członkowskich UE mogą zostać uwzględnione przez Komisję Europejską w ewentualnej nowelizacji Dyrektywy. Ministerstwo Zdrowia w momencie, gdy na forum instytucji wspólnotowych rozpoczęła się dyskusja w sprawie rewizji Dyrektywy, podjęło natychmiastowe działania, przejawiające się m. in. w podjęciu współpracy z państwami popierającymi rewizję oraz w aktywnym uczestnictwie w pracach grupy roboczej ds. zdrowia publicznego Rady UE. Przedstawiciele strony polskiej brali udział we wszystkich posiedzeniach grupy poświęconych tej kwestii.

  Grupa robocza ds. zdrowia publicznego Rady UE, w oparciu o wkład Wielkiej Brytanii, we współpracy z Sekretariatem Generalnym Rady UE przygotowała projekt raportu Rady UE w sprawie rewizji Dyrektywy dotyczącej czasu pracy w odniesieniu do zawodów medycznych w zakresie usług medycznych. Dokument ten stanowi wkład ministrów zdrowia do dyskusji na temat ewentualnej rewizji wspomnianej Dyrektywy. Jednak jej ewentualna nowelizacja leży w gestii ministrów do spraw zatrudnienia, ponieważ Dyrektywa ma charakter horyzontalny tzn. regulacje dotyczące czasu pracy nie ograniczają się tylko do sektora zdrowia, lecz obejmują wiele sektorów gospodarki.

  W dniu 20 lutego br. projekt raportu grupy roboczej Rady UE ds. Zdrowia Publicznego został przedłożony Komitetowi Stałych Przedstawicieli (COREPER), w celu rekomendowania dokumentu do rozpatrzenia przez Radę UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich. Spotkanie ww. gremium odbyło się w dniu 4 marca 2004 r. Podczas posiedzenia nastąpiła wymiana poglądów zainteresowanych państw, nie podjęto żadnych wiążących decyzji w tej sprawie, dyskusja będzie kontynuowana na kolejnych spotkaniach.

  Jednocześnie informujemy, iż Ministerstwo Zdrowia w ramach powyższych prac, jak również w ramach współpracy bilateralnej z innymi zainteresowanymi państwami, prowadzi intensywne prace zmierzające do wypracowania jak najkorzystniejszych rozwiązań w kwestii organizacji czasu pracy. Strona polska rozważa różne kierunki przeprowadzenia ewentualnych zmian, jednakże działania te są ściśle powiązane z toczącymi się pracami nad dokonaniem ewentualnej rewizji przedmiotowej Dyrektywy. Zmiany systemu organizacji czasu pracy lekarzy w Polsce są w związku z tym uzależnione również od rozwiązań przyjętych przez inne zainteresowane państwa.

Elżbieta Biłobran-Uberman
p.o. Dyrektora
Departamentu Dialogu Społecznego
ZOBACZ RÓWNIEŻ:
Komunikat w sprawie aktualnego stanu prac nad rewizją unijnej dyrektywy 93/104/WE


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 8594

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions