Ministerstwo 
ZdrowiaUCHWAŁA Nr 9/04
z dnia 24 czerwca
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego


w sprawie zasad zaliczania doświadczenia zawodowego i praktyki zawodowej studentom studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

  Na podstawie § 3.5. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 110, poz. 1170) uchwala się co następuje:

§ 1.

Doświadczenie zawodowe pielęgniarki, położnej, zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat w oddziałach stacjonarnej opieki zdrowotnej/szpitalnych, przekraczające 3 miesiące upoważnia do zaliczenia jej 50% zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w tej dziedzinie, w której specjalizuje się oddział na którym zdobyte zostało doświadczenie zawodowe..

§ 2.

W przypadku, gdy doświadczenie zawodowe o którym mowa w § 1. dotyczy oddziałów o łączonej nazwie np. neurochirurgia, kardiochirurgia, itp. doświadczenie zawodowe pielęgniarki, położnej zdobyte na tym oddziale, przekraczające 3 miesiące, upoważnia do zaliczenia jej 25% zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w każdej z dziedzin, której dotyczą poszczególne człony nazwy oddziału.

§ 3.

Doświadczenie zawodowe pielęgniarki, położnej, zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat w zakładach opieki zdrowotnej lub w ramach indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki pielęgniarek, położnych upoważnia do zaliczenia jej 50% zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z przedmiotu podstawowa opieka zdrowotna.

§ 4.

  1. Dopuszcza się możliwość realizacji 50 % praktyk zawodowych w ramach zatrudnienia w miejscu pracy.
  2. Dyrektor jednostki, w której pielęgniarka, położna jest zatrudniona, może na okres odbywania przez nią praktyki zawodowej przenieść ja, w ramach zatrudnienia na oddział, na którym zobowiązana jest ona odbyć praktyki zawodowe .
  3. Realizacja praktyk zawodowych o których mowa w § 3.1. odbywa się za zgodą kierownika jednostki prowadzącej kształcenie oraz dyrektora jednostki, w której praktyka ta ma być realizowana.
  4. Student odbywający praktykę w ramach zatrudnienia w miejscu pracy obowiązany jest do przygotowania i prowadzenia procesu pielęgnowania wybranego pacjenta. Po zakończeniu praktyk dokumentację procesu pielęgnowania w formie pisemnej przekazuje koordynatorowi praktyk..
  5 .Pozytywna opinia pielęgniarki oddziałowej, oddziału na którym odbywała się praktyka oraz pozytywna ocena przedstawionej dokumentacji procesu pielęgnowania stanowi podstawę zaliczenia praktyk zawodowych.

§ 5.

W przypadku, gdy pielęgniarka, położna ukończyła kurs kwalifikacyjny lub specjalizację w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia można zaliczyć jej zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe według załączonego schematu:
a) pielęgniarstwo geriatryczne – 50% zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych z geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego,
b) pielęgniarstwo kardiologiczne – treści programowe dotyczące kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej wchodzące w zakres zajęć praktycznych i praktyk zawodowych jednak nie więcej niż 25 % ogólnej liczby godzin z danego przedmiotu,
c) pielęgniarstwo nefrologiczne – treści programowe z zakresu nefrologii wchodzące w zakres zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z pielęgniarstwa internistycznego jednak nie więcej niż 25 % ogólnej liczby godzin z danego przedmiotu,
d) pielęgniarstwo diabetologiczne - 25% zajęć praktycznych, 25% praktyk zawodowych z interny i pielęgniarstwa internistycznego,
e) pielęgniarstwo pediatryczne - 50% zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego,
f) pielęgniarstwo chirurgiczne- 50% zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego,
g) pielęgniarstwo operacyjne 25 % zajęć praktycznych, 25 % praktyk zawodowych z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego,
h) pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 50% zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych z anestezjologii i intensywnej terapii i pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece medycznej,
i) pielęgniarstwo onkologiczne – 30% zajęć praktycznych, 30% praktyk zawodowych z opieki paliatywnej,
j) pielęgniarstwo psychiatryczne 50% zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych z psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego,
k) pielęgniarstwo opieki długoterminowej – 50% zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych z geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego,
l) pielęgniarstwo neurologiczne 50% zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych z neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego,
m) pielęgniarstwo rodzinne –25% zajęć praktycznych, 25% praktyk zawodowych z geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego i 25 % z podstawowej opieki zdrowotnej,
n) pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących - 50% zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych z podstawowej opieki zdrowotnej,
o) pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania - 50% zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych z podstawowej opieki zdrowotnej,
p) pielęgniarstwo zachowawcze- 50% zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych z interny i pielęgniarstwa internistycznego,
q) pielęgniarstwo opieki paliatywnej- 50% zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych z opieki paliatywnej,
r) pielęgniarstwo ratunkowe – 25% zajęć praktycznych, 25% praktyk zawodowych z anestezjologii i intensywnej terapii i pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece medycznej,
s) pielęgniarstwo ginekologiczne- 50% zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych z położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego,
t) pielęgniarstwo epidemiologiczne – 50 % zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych z podstawowej opieki zdrowotnej,
u) pielęgniarstwo położnicze - 50% zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych z położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego,
v) pielęgniarstwo neonatologiczne – 30% zajęć praktycznych, 30% praktyk zawodowych z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego,
w) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - 50% zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
x) organizacja i zarządzanie- 50% zajęć praktycznych, 50% praktyk zawodowych z sugerowanego przez koordynatora praktyk przedmiotu.

§ 6.

KRASZM rozpatruje wyłącznie te wnioski, które oparte są na w/w kryteriach.

§ 7.

Uczelnia zobowiązana jest przedstawić zbiorcze dane poszczególnych studentów podejmujących kształcenia wg.. załączonego do uchwały wzoru.

§ 8.

KRASZM w ramach monitoringu będzie dokonywał kontroli dokumentów stanowiących podstawę do zaliczania zajęć.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 10.

Uchwałę przekazuje się Ministrowi Zdrowia.

Przewodnicząca
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego
dr hab. Irena Wrońska
ProfesorWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 957

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions